Program Szkolenia z Mediacji Rodzinnych

I. Mediacja rodzinna – podstawowe pojęcia dotyczące:

– Rodziny
– Rodziny w kryzysie,
– Rodzaje mediacji rodzinnych,
– Obszary zastosowań.

II. Cele, przebieg, metody pracy i techniki stosowane przez mediatora.

– Zasady i przebieg mediacji.
– Etapy mediacji rodzinnej.
– Rola i zadania mediatora.
– Prowadzenie mediacji w parach.
– Różnice między mediacją a innymi formami pracy z rodziną.

III. Wskazania i przeciwwskazania do mediacji.

– Diagnoza adekwatności sporu do mediacji oraz gotowości do udziału w niej
stron.
– Rodzina dysfunkcyjna – uzależnienia, przemoc
– Umiejętność oceny rodziny pod kątem zagrożenia uzależnieniem oraz przemocą.
– Postępowanie w przypadkach przeciwwskazanych.

IV. Prowadzenie mediacji w sprawach rozwodowych.

– Specyfika mediacji rozwodowych.
– Warsztat mediatora.
– Uwarunkowania prawne.

V. Dzieci w mediacji.

– Rodzina w sytuacji rozstania.
– Etapy rozstania.
– Specyfika mediacji w sprawach dotyczących dzieci.
– Ochrona interesów dziecka oraz formy i zakres włączania dzieci w proces
mediacji.

VI. Uwarunkowania prawne mediacji rodzinnej w Polsce.

– Mediacja obligatoryjna vs. Mediacja dobrowolna.
– Mediacja a polskie prawo rodzinne i opiekuńcze.
– Postępowanie sądowe a mediacja.