Mediacje cywilne

Zastosowanie mediacji w sprawach cywilnych jest możliwe we wszystkich sprawach, w których prawo dopuszcza zawarcie ugody.

Mediacje cywilne charakteryzuje dużą elastyczność w porównaniu z procedurami sądowymi. W drodze mediacji można poruszać różnorodne zagadnienia i sprawy, które chcecie uporządkować.

Nad procesem mediacji czuwa bezstronny i neutralny mediator, który pomaga wypracować porozumienie zadowalające obie strony.

 

Należy pamiętać, że wszczęcie mediacji przerywa bieg przedawnienia.

 

Przedmiotem mediacji cywilnych mogą być zwłaszcza sprawy:

  • o zapłatę,
  • o zniesienie współwłasności,
  • o dział spadku,
  • o podział majątku wspólnego,
  • wynikające z umów zawartych pomiędzy osobami fizycznymi,
  • wynikające z umów zawartych pomiędzy osobami prawnymi,
  • związane ze skargami konsumenckimi,
  • związane ze szkodami z powodu wypadków w ruchu drogowym,
  • o odszkodowania,
  • dotyczące sporów sąsiedzkich.

 

Jeśli chcesz skorzystać z naszej pomocy, skontaktuj się z nami