Mediacje pracownicze

W sprawach sporów indywidualnych z zakresu prawa pracy, ugodowe załatwienie sprawy jest pożądanym sposobem zakończenia konfliktu, przewidzianym przez przepisy kodeksu pracy, bowiem kodeks pracy wymaga, by pracodawca i pracownik dążyli do polubownego załatwienia sporu ze stosunku pracy.

W sprawach z zakresu prawa pracy, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, możliwe jest przeprowadzenie postępowania mediacyjnego i zawarcie ugody przed mediatorem.

 

 

 

Spory pracownicze, które mogą podlegać mediacji dotyczą zazwyczaj:

– oceny pracowniczej,

– organizacji lub dyscypliny pracy,

– czasu pracy,

– wynagrodzenia za pracę,

– różnego rodzaju dyskryminacji w środowisku pracy.

 

Mediacja będzie dobrym rozwiązaniem także w różnych sprawach związanych z odszkodowaniami, zwłaszcza w sprawach o odszkodowanie z tytułu naruszenia zakazu konkurencji czy klauzul o zachowaniu poufności. Ponadto mediacja może znaleźć zastosowanie w sprawach konfliktów w środowisku pracy, które mogą narodzić się w układzie pracodawca-pracownik, jak i pomiędzy pracownikami, w bardzo różnych konfiguracjach.

Ugoda zawarta dzięki mediacji będzie dla stron bezpiecznym rozwiązaniem, bowiem nie może naruszać zasad ochronnych wynikających z kodeksu pracy, w szczególności słusznego interesu pracownika i nie może być mniej korzystna dla pracownika niż przepisy prawa pracy.

 

Potrzebujesz wsparcia bezstronnej osoby? Skontaktuj się z nami