Szkolenia

Osoby zainteresowane pogłębianiem wiedzy i doskonaleniem warsztatu mediatora zapraszamy na szkolenia

 

Szkolenia mediatorów. Prowadzimy szkolenia dające uprawnienia do prowadzenia mediacji w sprawach karnych, cywilnych, rodzinnych i gospodarczych. Nasze szkolenia są zgodne ze Standardami Szkolenia Mediatorów uchwalonymi przez Społeczną Radę do Spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości z dnia 29 października 2007r. oraz innymi regulacjami prawnymi.

Posiadamy Certyfikat SUS 2.0 – Standard Usług Szkoleniowo-Rozwojowych Polskiej Izby Firm Szkoleniowych.

Nasze szkolenia mają charakter warsztatowy, prowadzą je praktykujący mediatorzy. W trakcie szkoleń kładziemy szczególny nacisk na uzyskanie praktycznych umiejętności niezbędnych do profesjonalnego prowadzenia mediacji.

Wspieramy mediatorów poprzez mentoring, superwizje i warsztaty specjalistyczne.

Edukacja społeczna. Prowadzimy nieodpłatnie wykłady o mediacji dla organizacji i instytucji, w tym cykliczne wykłady na  dla studentów prawa, w placówkach penitencjarnych i w Sądzie Okręgowym w Łodzi. Współpracujemy z Kliniką Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, gdzie prowadzimy warsztaty dla studentów.