Szkolenia dla szkół

Cykl warsztatów komunikacyjno-mediacyjnych dla szkół

Warsztaty mają na celu wspieranie rozwoju i zwiększanie dostępności do nieagresywnych sposobów rozwiązywania konfliktów społecznych i rodzinnych, w tym w rodzinie i w środowisku osoby niepełnosprawnej.

Uczniowie, nauczyciele i rodzice (na spotkaniach dedykowanych kolejnym grupom) poznają sposoby na zminimalizowanie problemu agresji i przemocy w środowisku [nauczyciele], mają możliwość przećwiczenia tej wiedzy w środowisku kontrolowanym podczas warsztatów prowadzonych z zastosowaniem technik dramowych [uczniowie], a także pogłębić wiedzę na temat klasycznych metod wychowania[ rodzice].

Celowe, w takim przypadku jest oddziaływanie kompleksowe ― uczniowie, rodzice i nauczyciele poznają te same mechanizmy konstruktywnego rozwiązywania konfliktów. Mają możliwość stosować je w swoim życiu, co pozwala na zminimalizowanie zjawiska agresji i przemocy.

Jeżeli jesteś pedagogiem, wychowawcą, dyrektorem, rodzicem świadomym swoich możliwości sprawczych, to:

  • stwórz możliwości wykorzystania w pracy z uczniem jego mocnych stron   i przez to podniesienia jego samooceny;
  • kształtuj postawy prospołeczne wśród młodzieży;
  • rozwijaj w uczniach umiejętność przewidywania konsekwencji swoich czynów i ponoszenia za nie odpowiedzialności;
  • wzmacniaj działania profilaktyczno-wychowawcze szkoły;
  • udoskonalaj umiejętności konstruktywnego, nieagresywnego rozwiązywania   konfliktów wśród uczniów, nauczycieli i rodziców;
  • przeciwdziałaj negatywnym zjawiskom społecznym oraz skutkom deprawacji i wykluczenia społecznego wśród dzieci i młodzieży;
  • zwiększ dostępność do nowatorskich metod  oddziaływania wychowawczego poprzez wprowadzenie do szkół instytucji mediacji, w tym mediacji rówieśniczych;
  • rozpowszechniaj ideę nieagresywnego rozwiązywania konfliktów w środowisku lokalnym;
  • zyskuj, pracując na możliwościach!!!

Co potrzeba?

Chęci (po prostu zadzwoń), czasu (pakiet 3 spotkań po 2×45 min.- uczniowie, po jednym spotkaniu – nauczyciele, rodzice po 2 godz.) i optymizmu.

Zajęcia prowadzi Marta Czajczyńska