O nas

MEDIACJA  JEST Z NAMI,  A  MY Z MEDIACJĄ JUŻ 20 LAT

Od 20 lat zajmujemy się mediacjami. Upowszechniamy wiedzę na temat konstruktywnych metod rozwiązywania konfliktów, szkolimy specjalistów, prowadzimy akcje edukacyjne. Wspieramy rozwój rozwiązań metodycznych i legislacyjnych. Wierzymy, że mediacja, jako sposób wychodzenia z konfliktu przyczynia się nie tylko do usprawnienia pracy systemu sądowego, ale przede wszystkim wzmacnia relacje, edukuje, prowadzi do lepszego wzajemnego zrozumienia – pojedynczych osób i całych grup społecznych.
Jesteśmy zespołem doświadczonych fachowców z wielu dziedzin zawodowych, dzięki czemu prowadzimy wszelkiego rodzaju mediacje (karne, cywilne, gospodarcze, rodzinne).

Propagujemy idee mediacji na spotkaniach z różnorodnymi środowiskami: sędziów, naukowców, nauczycieli, przedsiębiorców, studentów. Stoimy na straży mediacji, jako polubownej metody rozwiązywania konfliktów, przynoszącej korzyści stronom sporu w formie wypracowanego porozumienia, ale również tworzącej kulturę dialogu, debaty i pokojowego współistnienia. Mediacja, jako nosicielka tych wartości, obejmuje z biegiem czasu kolejne obszary: prawa konsumenta, postępowanie administracyjne, a także biznes.

MEDIACJE

Jesteśmy wpisani na listę ośrodków mediacyjnych w Sądzie Okręgowym w Łodzi. Obecnie na powyższej liście wpisanych jest 22 naszych mediatorów. Prowadzimy postępowania mediacyjne ze skierowania z sądu oraz mediacje umowne (kierowane przez strony sporu).

Wraz ze wzrostem świadomości o korzyściach płynących z mediacji, z roku na rok rośnie liczba mediacji przeprowadzonych przez naszych mediatorów. W ostatnich 13 latach działalności Stowarzyszenia Mediatorów PACTUS średniorocznie przeprowadzamy około 120 mediacji. Prowadzimy różnego rodzaju postępowania obejmujące mediacje: karne, rodzinne, cywilne, gospodarcze i pracownicze. Prowadzonym przez nas postępowaniom mediacyjnym może towarzyszyć specjalistyczne wsparcie prawne, psychologiczne, pedagogiczne, księgowe i biznesowe.

Dysponujemy kadrą cenionych w swej pracy zawodowej fachowców. Są to psycholodzy, pedagodzy, prawnicy, socjolodzy i reprezentanci wielu innych zawodów. Osoby te są jednocześnie mediatorami.

MAMY WIELOLETNIE DOŚWIADCZENIE W ŁĄCZENIU ASPEKTÓW PRAWNYCH I PSYCHOLOGICZNYCH W MEDIACJI, CO CZĘSTO JEST WARUNKIEM ROZWIĄZANIA SPORU I ZAWARCIA SATYSFAKCJONUJĄCEJ UGODY.

 

SZKOLENIA

Bardzo dla nas ważnym obszarem działania jest edukacja, dlatego od 2007 roku prowadzimy szkolenia. Są to szkolenia specjalistyczne dla mediatorów, szkolenia z zakresu mediacji dla studentów wyższych uczelni. Współpracujemy ze szkołami, gdzie prowadzimy szkolenia dla nauczycieli i warsztaty dla uczniów. Od 2010 r. realizujemy program „Można inaczej”. Jest to wieloaspektowa i kompleksowa edukacja antyprzemocowa, prowadzona w środowisku ostatnich klas szkół podstawowych i dawnych gimnazjach. Działania programu skierowane są zarówno do uczniów (warsztaty, porady mediatora i psychologa), jak i do rodziców oraz grona pedagogicznego szkoły.

Realizujemy szereg szkoleń doskonalących dla mediatorów.

W roku 2019 uzyskaliśmy Certyfikat SUS 2.0 – Standard Usług Szkoleniowo-Rozwojowych Polskiej Izby Firm Szkoleniowych.

PROJEKTY

Od 10 lat, w stworzonej przez nas Poradni Pozasądowego Rozwiązywania Konfliktów, udzielamy kompleksowego wsparcia mediacyjnego oraz zapewniamy porady prawne i psychologiczne. W 2020 roku na bazie tych doświadczeń stworzyliśmy nowatorski projekt „Ogarnij rozwód” adresowany do osób doświadczających kryzysu rozstania.

Od roku 2018 do końca 2020 r. realizujemy projekt „Mediacja jako kompetencja obywatelska”, który jest dofinansowany z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.  Celem projektu jest zwiększenie umiejętności prowadzenia dialogu przez urzędników i liderów lokalnych organizacji pozarządowych i grup nieformalnych oraz zwiększenie kompetencji już działających mediatorów w celu zaangażowania ich w działania na rzecz społeczeństwa obywatelskiego. Prowadzenie konsultacji społecznych, planowanie i organizowanie akcji na rzecz społeczności lokalnej, czyli codzienna praca liderów lokalnych i aktywistów, zrzeszonych w organizacjach pozarządowych oraz urzędników, zajmujących się projektami partycypacyjnymi, wymaga zrozumienia mechanizmów społeczeństwa obywatelskiego, ale również istoty sporów i poznania metod ich rozwiązywania. W ramach projektu prowadzimy bezpłatne szkolenia z mediacji dla urzędników i aktywistów społecznych, organizacji pozarządowych oraz konsultacje, spotkania edukacyjne w społecznościach lokalnych oraz mediacje w konfliktach społecznych i na rzecz społeczności lokalnych.

Jesteśmy współinicjatorami Łódzkiego Porozumienia Mediatorów (ŁPM) skupiającego organizacje zajmujące się mediacją na całym obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Łodzi. Celem Porozumienia jest rozwijanie mediacji jako polubownego sposobu rozwiazywania sporów. Porozumienie obecnie zapewnia, we współpracy z Sądem Rejonowym dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi codzienne, bezpłatne dyżury informacyjne w tzw. „Zielonym pokoju” dostępnym dla interesantów sądu, chcących skorzystać z mediacji.

W latach 2008-2015 nasze projekty dotowane były przez Urząd Miasta Łodzi w ramach „Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” oraz „Gminnego Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”.

 

WSPÓŁPRACA

Stowarzyszenie Mediatorów Pactus w 2018 roku podpisało „Porozumienie o współpracy” z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego w przedmiocie propagowania idei mediacji, w drodze kreowania świadomości społecznej, co do możliwości i wymiernych korzyści płynących z współtworzenia kultury polubownego rozwiązywania konfliktów.

Stowarzyszenie Mediatorów Pactus w 2019 roku podpisało „Porozumienie o współpracy” z Uniwersytetem Łódzkim – Centrum Innowacji Społecznych Uniwersytetu Łódzkiego (CEIN) z siedzibą w Łodzi, w przedmiocie propagowania idei mediacji, w drodze kreowania świadomości społecznej na temat zapobiegania konfliktom społecznym, w tym w społecznościach lokalnych oraz co do możliwości i wymiernych korzyści płynących z współtworzenia kultury polubownego rozwiązywania konfliktów.

 

Wyróżnia nas:

Długoletnie doświadczenie
Kompleksowe podejście do każdej sprawy

 

 

Jeśli znalazłeś się w trudnej sytuacji, skontaktuj się z nami, zaopiekujemy się Twoim konfliktem