Skorzystaj z mediacji w firmie

Prowadzenie własnej niedużej firmy czy zarządzanie w ogromnej korporacji zawsze wymaga zapanowania nad wieloma czynnikami. Jako że spory i konflikty są stałym elementem w funkcjonowaniu każdej organizacji, właściciel czy menedżer w firmie musi podejmować odpowiednie działania, by przygotować się na możliwość wystąpienia konfliktu, w tym mieć świadomość tego, że wcześniej czy później będzie musiał zarządzać konfliktem, posiadając odpowiednie do tego narzędzia. W naszym projekcie „Skorzystaj z mediacji w firmie” chcemy zwrócić uwagę na mediację jako jedną z metod rozwiązywania konfliktów i sporów, szczególnie przydatną w sytuacjach, gdy danej organizacji zależy na ograniczeniu niekorzystnych konsekwencji długotrwałych i kosztownych procedur sądowych.

Mediacja może być zastosowana w każdej firmie, niezależnie od jej rozmiaru czy zasobów – wystarczy by zaistniała wola negocjacji, polubownego załatwienia sprawy, rozwiązania konfliktu w sposób ugodowy. W każdej sprawie, w której przepisy prawa umożliwiają zawarcie ugody, może w grę wchodzić mediacja. Dlatego mediacja w firmie może służyć rozwiązaniu konfliktu między pracownikami, między zespołami pracowników czy między pracownikami i managerami. Poza zastosowaniem w zarządzaniu wewnętrznym, większość problematycznych spraw z kontrahentami może być rozwiązywana na tej drodze, począwszy od rozliczeń finansowych, ustalenia zasad należytego wykonania umowy, zapłaty odszkodowań, uznania reklamacji, poprzez sprawy związane z prawami autorskimi i własności przemysłowej, po sprawy pomiędzy właścicielami, wspólnikami czy akcjonariuszami. Jeśli zajdzie potrzeba zmian w funkcjonowaniu firmy wszelkie spory związane na przykład z podziałem firmy czy jej majątku także można rozwiązać korzystając ze wsparcia mediatora. Oczywiście, można tradycyjnie korzystać z drogi sądowej, lecz wtedy liczyć się należy z długotrwałym postępowaniem, kosztami opłat i prowadzeniem sformalizowanego postępowania dowodowego, zaangażowaniem wielu osób jako świadków, koniecznością ujawniania wielu wewnętrznych informacji, oczekiwaniem na opinie biegłych. Sporadycznie zdarza się, by sprawa kończyła się w jednej instancji, trzeba więc poważnie liczyć się z dodatkowymi kosztami i czasem poświęconym na postępowanie w kolejnej instancji. Trudności związanych z drogą sądową można uniknąć decydując się na postępowanie przed mediatorem, który pomoże w sposób bezstronny, neutralny i sprawny znaleźć rozwiązanie problemu, dzięki czemu energię i środki finansowe można skierować na dalszy rozwój firmy. Warto zwrócić uwagę na fakt, że mediator może posiadać wiedzę fachową związaną z zarządzaniem lub prowadzeniem działalności gospodarczej czy nawet wiedzę merytoryczną w dziedzinie, której spór dotyczy, co oznacza dla stron łatwiejszą komunikację i sprawne wyjaśnienie istoty problemu oraz poszukiwanie satysfakcjonujących rozwiązań, korzystając ze wsparcia mediatora. Jeśli dojdzie do zawarcia ugody przed mediatorem, ugoda może być zatwierdzona przez sąd i uzyska wtedy walor prawny równoznaczny ugodzie zawartej przed sądem lub wyrokowi sądu.

Warto więc rozważyć mediację jako wygodne i sprawdzone narzędzie zarządzania w firmie.